سوگندنامه کیوکوشین سنتی همراه آلبوم تصاویر مردان آهنین اصیل کیوکوشین سنتی

16
سوگندنامه صوتی سبک کیوکوشین سنتی با گویش ژاپنی به همراه آلبوم تصاویر مردان آهنین اصیل کیوکوشین سنتی در دهه های گذشته در ایران و ژاپن .
pixel