کابینه میرحسین موسوی رأی آورد و این چنین شد که می بینید

1,321
اگر میر حسین موسوی در سال1388 رأی می آورد چه می شد؟ آیا می دانید سر انجام کابینه ی آقای موسوی در دولت آقای روحانی رأی آوردند؟
کانال ارتش ظهور 1.1 هزار دنبال کننده
pixel