نمایی از روستای نیسکاوه که در دریاچه سردشت مدفون شد

595

تهیه : هادی ابراهیم پور www.srusht.ir