بخش قرنطینه بیماران کرونا / خط مقدم

10,914
برای مشاهده آخرین وضعیت بیماران مشکوک به ویروس کرونا به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس رفتیم و با بیماران و پرستاران این بخش گفتگو کردیم
pixel