شنای سوئدی

180

تنوع در انجام حرکات شنای سوئدی میتونه یه تمرین خاص برای کسانی باشه که به دنبال بدنی تفکیک شده هستن