مصاحبه 4 آقای مهندس سلیمانی استاندار محترم استان ایلام

66
مصاحبه 4 آقای مهندس سلیمانی استاندار محترم استان ایلام در خصوص طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام و تقدیر استاندار ایلام از موسسه جهاد نصر
pixel