گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت اول

686
دیدار با یکی از دانشجویان KTH سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند. قسمت اول 02144265587 02144264657 02144388242 02144388244
pixel