عوامل افزایش قیمت مسکن

216

عوامل موثر بر افزایش قیمت مسكن چیست؟ آیا همچون سالهای ٩١-٩٢ باید در انتظار جهش قیمت باشیم؟ من علی کمیجانی هستم در این فیلم کوتاه با شما درباره قیمت مسکن صحبت خواهم نمود

۱ سال پیش
# ارز