اعتیاد ۸۰ درصد معتادان به مواد مخدر از سیگار شروع شده

88

رادیو جوان - 15 تیر 98- 08:30| افزایش مالیات و حق بیمه تنها راهکار مقابله با معضل شیوع استفاده از دخانیات است. محمدرضا مسجدی مدیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات می گوید: اعتیاد ۸۰ درصد معتادان به مواد مخدر از سیگار شروع شده است

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده