همایش مسجد های تدبر محور

671

همایش مسجد های تدبر محور، همراه با رونمایی از سند فعالیت های مسجد - 19 تیرماه 1398 - مسجد دانشگاه تهران

QuranEtratSchool
QuranEtratSchool 42 دنبال کننده