مصاحبه روز مهندس

233

با دانشجویان دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران با عنوان روز مهندس سال 97 کاری از کانون ادبی و هنری دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران