قسمت یازدهم_فاکتور در اکسل 2016_سود و زیان _ جلسه اول

519

در این قسمت سود و زیان را آموزش می دهیم. مدرس دوره های هوش تجاری - هانی زمانی http://telegram.me/learn_bi

hanizamani
hanizamani 12 دنبال کننده