محیط زیست چیست و به چه چیزی محیط زیست می‌گوییم؟

366

نخستین نشست از سلسله نشست‌های پساسیل در خرم آباد برگزار شد. مجید دریکوند و سخنرانی درباره تاثیر سیل بر ارتباطات اکولوژیک جانوری.

pixel