کجاست آن در هم شکننده متجاوزین و ستمکاران، فرازی از دعای ندبه

254

کلیپ تصویری "کجاست آن در هم شکننده متجاوزین و ستمکاران" فرازی از دعای ندبه: کجاست آن در هم شکننده شوکت متجاوزین و ستمکاران؟ کجاست ویران کننده بنیان های شرک و نفاق؟ کجاست نابود کننده ی اهل فسق و گناه و در هم کوبنده ظالمان سرکشان؟ کجاست آن دروکننده