تولید نایلون آبیاری 90 سانتیمنتری

1,159
1,159 بازدید
متین پلیمر تولید کننده ی نایلون آبیاری عرض 90 سانتیمتری برای روی کشت و زیر کشت با اولیه خالص نایلون 03 یانایلون 02 می باشد.پلاستیک آبیاری کشاورزی
pixel