برنامه مجری بشو به کارگردانی حامد فتاحی

252

تدوین و موشن گرافیک مجموعه مجری بشو توسط تیم دیدال به سرپرستی امین عدالتی پور