#21 آموزش شی گرایی در PHP و تعریف متد در کلاس

413

آموزش شی گرایی در php -شی گرایی در php چگونه است؟