فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل ششم ، درس 2 : شکل های هم نهشت

3,121

هم نهشتی شکل های هندسی از موضوعات مهم هندسه است . در این درس ابتدا هم نهشتی تعریف شده و چند مسئله حل شد . نظر و پیشنهاد خود را در خصوص فیلم های آموزش ریاضی به شماره 09903331455 ارائه کنید . www.riseh.ir