فیلم معرفی اجزای و قطعات کاپوت پژو 206 - hood 206

381

شما در فیلم آموزشی معرفی اجزای کاپوت پژو 206 موتوایند با انواع قطعات داخل کاپوت آشنا شوید. در این فیلم تمام اصول ایمنی رعایت شده است. از سایت ما یدن فرماید : www.pdfcar.com