آهنگ 22 بهمن روز پیروزی ما روز شکست دشمن

1,131

بیست و دوی بهمن بیست و دوی بهمن روز از خود گذشتن روز از خود گذشتن روز آزادی ما روز نجات میهن روز پیروزی ما روز شکست دشمن بیست و دوی بهمن بیست و دوی بهمن به پیش به پیش به پیش ای رهروان راه الله رسیده مژده پیروزی ما

آرین اول
آرین اول 26.1 هزار دنبال کننده