تست خاموش کننده های فوم در سطح گسترده

326
کمپانی ناسا #nasa سیستم های فوم خود را در سطح گسترده برای ارزیابی و سنجش عملکرد آنها بررسی می کند
pixel