كارگاه تأمین مالی

84

كارگاه تأمین مالی ‌ارائه دهنده: مهندس سینا حسنعلیزاده‌ ‌‌‌‌‌ ‌دومین رویداد ملی کارآفرینی روستایی‌