ونوس شبکه یک با حل تست دین و زندگی کنکور -29 خرداد

138

دکتر سرکشیک زاده در آخرین روزهای خرداد ماه مهمان دیدگان پر مهر داوطلبان کنکور 97 بود و به حل تستهای مهم پایه دوم پرداخت