سوییچ ایمنی نوار نقاله(pull rope switch)

748

از مهمترین و پرکاربردترین تجهیز جانبی نوار نقاله پول راپ سوئیچ (pull rope switch) میباشد. به این صورت که در طول نقاله چندین پول راپ سوئیچ قرار گرفته اند که یک طناب به اهرم تحریک کننده آن ها متصل است. اپراتور به محض احساس خطر یا مشاهده هرگونه عیب و یا اشکال در خط انتقال مواد با کشیدن طناب، سوئیچ اضطراری را تحریک می کنند و موجب توقف نوارنقاله می شود