قصد ترک بازی توسط ساموئل اتوئو

1,865
در بازی با زاراگزا(2005/06) اتوئو به علت شعارهای نژادپرستانه قصد ترک بازی را داشت
pixel