نتایج سه جراحی زیبایی همزمان بر روی یک بیمار (دکتر شهریار یحیوی)

1,658
در این ویدیو نتایج سه جراحی همزمان را بر روی یک بیمار مشاهده خواهید کرد. دکتر شهریار یحیوی، اعمال جراحی زیر را برای بیمار انجام دادند: جراحی زیبایی بینی جراحی لیفت شقیقه تزریق چربی به صورت
pixel