مجید محمودی - پرورش گاو شیری - 3 شهریور ماه 98

383

آقای محمودی فعالیت ایشان پرورش دام سنگین شیری ازشهر قزوین هستن. برای گسترش کار خود نیازمند 100 میلیون تومان سرمایه دارد با دوره بازگشت 3 ساله هستن.

میدون
میدون 541 دنبال کننده