صدای‌تان را بیابید! در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید!

97
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62) http://tasnimnoor.com/Default.aspx?tabid=472EntryID=1849 صدایی برای ارائه‌ی راه‌حل‌ها باشید به‌جای این‌که صدایی برای بیان مشکلات.
pixel