لقب "سر" گرفتن یکی از سران بهائی از انگلیس

522

منبع:mobinmedia.ir -البته چیز تعجب آوری نیست بعضی ارباب ها به نوکرانشون گاهی برای تشویق چیزی میدن این اتفاق برای عبد البها یکی از رهبران بهائی هم افتاده که از انگلیس لقب سر گرفت سیر خیانت های بهائیت به ایران تمامی ندارد -بهائیت-انگلیس-بها الله-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 758 دنبال کننده