سنتور سل کوک،لاکوک و.. چه تفاوتی باهم دارند؟ قسمت دوم

2,353

چرا سنتور در ابعاد متفاوت ساخته میشود؟