آواز شوشتری در فیلم دلشدگان | علیرضا پوراستاد

614

از مجموعه "پنج من"، قطعه‌ی منِ اول به یاد استاد حاتمی، به یاد علی جهرمی، به یاد مشیری، به یاد استاد شجریان...