افغانستان ثروتمند جهان

455

افغانستان ثروتمند ترین کشور جهان است

@bazaryabi24
@bazaryabi24 7 دنبال کننده