ششمین همایش یاس های سه ساله حاج ناصر باقری96/8/3

448

ششمین همایش یاس های سه ساله حاج ناصر باقری96/8/3 هیات عاشقان ثارلله(ع)رزمندگان شرق شهرستان کرج استان مقدس امامزاده حیدر(ع)