پرسش محوریِ مرتبط با کنفرانس اتحادیه مجالس

186
در شرایط حاضر از نمایندگان مردم مسلمان در مجالس قانونگذاری کشورهای اسلامی چه انتظاری می توان داشت؟
pixel