رویای بر باد رفته...

167

رویای بر باد رفته... سخنان رهبر انقلاب در ديدار نخست وزير ژاپن همچنان در حال تحليل و بررسي در ميان کارشناسان جهان است.