بازخوانی اصول امام (ره)-قسمت اول-معاونت سیاسی سپاه

1,345

برای پاسداری از انقلاب اسلامی نیازمندیم همیشه به بازخوانی اصول امام خمینی(ره) بعنوان اصول ثابت انقلاب بپردازیم.