شروط هشت گانه «نماز کامل» در سوره معارج - بخش دوم

134
در این ویدئو استاد حسین صبوحی با بیان بخش دوم نظام نماز در سوره معارج بیان می کند که شرط اثربخشی نماز شروط هشت گانه ای است که در سوره معارج بیان شده. در قسمت اول دو شرط از این شروط هشت گانه بیان شد و در این سخنرانی شرط سوم و چهارم از این شروط بیان میشود و ارتباط این مساله با قیام عاشورا بیان میشود. این سخنرانی در شب هفتم محرم 1400 در هیات قرآن و ولایت بیان شده است.
pixel