آشنایی با بخش مدیریت مالی بخش اول(ویدیوی ۱۳)

74
تعیین مالیات بر ارزش افزوده تعیین هزینه ارسال کالا تعیین پارامترهای فاکتور و ... (ویدیوی شماره سیزده)
pixel