مستند « خاطرات عمارت قصر » ، شبکه جهانی جام جم

105

2233-"خاطرات عمارت قصر"سرگذشت عمارت قصر را مرور میکندودرخلال آن شرایط سیاسی واجتماعی دورانهای مختلف بخصوص سالهای بعد از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی میکند.زندان قصر یکی از مهمترین وبزرگترین زندان های رژیم پهلوی بودکه توسط رضاخان درسال 1308 ساخته شدودر طول سال های مختلف گسترش یافت.با پیروزی انقلاب،زندانیان سیاسی آزاد شدند ودرسال 1391 این مکان پس از بازسازی به موزه تبدیل گردید.