بازی های شناختی چه کاربردهایی دارند، دکتر رضا خسروآبادی

97
صحبت های دکتر رضا خسروآبادی، استاديار پژوهشکده علوم شناختي و مغز دانشگاه شهید بهشتی پیرامون چالش سرمایه شناختی و طراحی بازی
Cognotech 17 دنبال کننده
pixel