آیین گشایش مدارس ایران من استان آذربایجان شرقی

131

شش مدرسه ساخته شده از سوی پویش «ایران من» در روستاهای «نمنق»، «اروج»، «نظرکندی»، «کرداحمد»، «پهناور» و «دلیقیز» در استان آذربایجان شرقی به افتتاح و بهره برداری رسید.