زندگی به سبک شخصی (قسمت پنجم)

23
زندگی به سبک شخصی (قسمت پنجم) ما چون از کودکی عادت کردیم که دیگران را همیشه راضی نگه داریم نا خوداگاه خیلی از کارهایی که انجام میدهیم . از دیگران کپی کردیم یا برای راضی کردن دیگران از خودمان بوده و است . ما حتی در کوچکترین مسائل زندگیمان نیز هیچ سبک و روش خاصی از خودمان نداریم حتی در تربیت کودکانمان ویا روابط زناشویی مان و یا حتی برای انتخاب همسر که مهم ترین و حساس ترین تصمیم زندگیمان است و اجازه میدهیم که جامعه برای ما تعیین کند که همسر آینده ما چه ویژگیهایی و از چه خانواده ای و چه تحصیلاتی میا چه زیبایی داشته باشد . همه و همه نگاهمان به جامعه و دیگران است که همسر خوب و ایده عال چگونه وچه خصوصیاتی دارد. بدون اینکه حتی حتی یک بار ویژگیهایی را که دوست داریم همسر اینده ما داشته باشد نوشته یا مرور کرده باشیم و..‌‌‌....
pixel