دیدار با کارگران - حمایت از کالای ایرانی

257
فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون موضوع حمایت از کالای ایرانی در دیدار با کارگران
pixel