تلاش سگ برای گرفتن برف

146

این سگ تلاش می کند تا دانه های برف را بگیرد.