صخره های عجیب کاشا کاتووه در نیومکزیکو

113

کاشا کاتووه تنت در نیومکزیکو ، جایی است که در آن صخره های قلمی فرسایش یافته اي وجود دارند كه از گدازه های آتشفشانی طی 6میلیون سال تشکیل شده اند.

سه سوت سفر 13 دنبال کننده
pixel