آینده ی نظام بهداشت و درمان

50

ورود هوش مصنوعی به نظام بهداشتی، تاثیرات قابل توجهی بر کیفیت سلامت جوامع و رابطه ی پزشک و بیمار خواهد گذاشت.