افغان،افغانی،افغانستانی هرکدام یعنی چه و کدام از همه درست تره

4,831
دیدیش؟ 4 هزار دنبال کننده
pixel