گاوماهی موی‌باله: Yongeichthys criniger

69

گاوماهی موی‌باله (Yongeichthys criniger) از خانواده گاوماهیان آب‌های جنوبی ایران است. پوست بدن این ماهی برای انسان سمّی است. ساکن آب‌های کم‌عمق و عمیق ساحل‌های گلی یا سیلتی شنی، خورهای جزر و مدی و سواحل محفوظ. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Yongeichthys-criniger.html