قدرت صبر

915
زهره زاهدی مترجم كتاب برایمان از قدرت صبر می گوید كه: اگر تنها یك فضیلت باشد كه بتواند كیفیت زندگی شما را تغییر دهد، آن صبر است. در این دنیای پر از فشار و شتابزده، برای مان عادی شده كه انتظار داشته باشیم همه چیز به سرعت اتفاق بیفتد، فورا از كوره در برویم. نتیجه آن كه دیگر چیزهای واقعا مهم زندگی را نمی بینیم و عصبانی، شتاب زده، پرتنش و ناكام می مانیم.

اخلاقی

4 سال پیش
راه حل هایی عملی این كتاب برای تقویت موهبت صبر بسیار كاربردی است. من كه از آن ها بسیار استفاده كردم.
pixel