حضور هوشنگ مرادی کرمانی در باهمستان

938

استاد هوشنگ مرادی کرمانی خالق قصه های مجید و خمره در برنامه باهمستان با حضور رضا منتظری مقدم حضور یافت